Versie: 2023.1

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 De meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Warmte Electric (zijnde Warmte Electric B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers) en een wederpartij (hierna ook ‘Klant’ genoemd).

1.2 Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3 Alle (rechts)personen die door Warmte Electric bij de uitvoering van enige opdracht van de Klant zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van Warmte Electric en aan Warmte Electric gelieerde rechtspersonen) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Warmte Electric en Klant zullen dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd. Warmte Electric levert aan consumenten en zakelijke afnemers. Wanneer een Klant als consument kwalificeert, komen hem niet meer rechten toe dan wettelijk verplicht is.

1.5 Warmte Electric is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van Warmte Electric dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

1.6 Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

1.7 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag (CISG).

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Warmte Electric zijn altijd vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, catalogi en andere gegevens die door Warmte Electric worden verstrekt, binden Warmte Electric niet. Warmte Electric is nimmer gebonden aan afwijkingen in een aanvaarding, waaronder begrepen aanvaarding van slechts bepaalde onderdelen van een aanbieding. Leveringstermijnen in een aanbieding zijn steeds indicatief.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Warmte Electric een opdracht of overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of wanneer door haar daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. Warmte Electric heeft tot binnen tien (10) werkdagen nadat de acceptatie van een aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod te herroepen. Warmte Electric is niet gehouden tot nalevering van producten of diensten die niet langer onderdeel uitmaken van haar assortiment.

2.3 Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door Warmte Electric worden hersteld.

2.4 De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Warmte Electric verstrekte gegevens waarop Warmte Electric haar aanbieding heeft gebaseerd. Werkzaamheden of producten die niet beschreven staan in de aanbieding of een gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Klant worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Warmte Electric is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren en kan bedingen dat eerst een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.5 Indien de Klant een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan Warmte Electric alle met het oog op de uitvoering van de order of opdracht gemaakte kosten te vergoeden. De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade. De annuleringskosten bedragen minstens 20% van de overeengekomen koopprijs. Bij herroeping van een koop op afstand binnen de bedenktijd is de Klant geen vergoeding verschuldigd.

2.6 Aanvullende afspraken of wijzigingen in een overeenkomst of toezeggingen van personeel van Warmte Electric binden Warmte Electric slechts indien deze door Warmte Electric schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De prijzen van Warmte Electric zijn in Euro (€) en inclusief omzetbelasting, maar exclusief overige heffingen van overheidswege en werkelijk gemaakte kosten van derden of materialen, alsmede exclusief verpakkings- en verzendkosten. Tenzij Warmte Electric en Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Warmte Electric voor de geleverde producten en verrichte diensten de volgens de algemene tarieven van Warmte Electric geldende bedragen in rekening brengen.

3.2 Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden is Warmte Electric gerechtigd de met Klant overeengekomen prijs tussentijds te verhogen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen veertien dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt dit recht niet toe indien de aanpassing gebaseerd is op een overeengekomen of bij het aangaan van een overeenkomst kenbare index of (volume)maatstaf.

3.4 Meerwerk behoeft niet schriftelijk bevestigd te worden. Meerwerk wordt in ieder geval geacht door Klant te zijn aanvaard indien niet binnen acht dagen na factuurdatum tegen het verrichten van meerwerk is geprotesteerd.

3.5 De gegevens uit de administratie van Warmte Electric leveren volledig bewijs op voor de door Warmte Electric verrichte werkzaamheden en leveringen alsmede van de betalingsverplichting van de Klant, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs. Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht of Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of daarvan gebruik maakt.

3.6 Alle facturen zullen door de Klant volledig worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant uiterlijk bij aflevering van goederen of diensten betalen, of binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum indien dit eerder is. In geval van verzuim, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zijn alle vorderingen van Warmte Electric op Klant onmiddellijk opeisbaar.

3.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering.

3.8 Overeengekomen betalingskortingen zijn eenmalig, kunnen enkel vereffend worden bij betaling van de betreffende factuur, en geven geen recht op toekomstige kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij wijziging van het aantal af te nemen producten of diensten tijdens de looptijd van een overeenkomst kunnen verleende kortingen of voordelen worden aangepast of herroepen, en/of het geoffreerde prijsniveau worden aangepast. Verlagingen in het prijsniveau gelden niet met terugwerkende kracht.

3.9 Iedere door de Klant gedane betaling geschiedt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van die opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.10 De Klant dient klachten over de facturen binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd rechtstreeks bij Warmte Electric in te dienen.

3.11 Warmte Electric behoudt zich het recht voor om – indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft – nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen, bij gebreke waarvan Warmte Electric de uitvoering van de overeenkomst direct mag opschorten en/of annuleren. Warmte Electric zal in dat geval nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. De Klant blijft gehouden de reeds door Warmte Electric verrichtte prestatie te vergoeden.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Warmte Electric blijft te allen tijde eigenaar van de aan Klant geleverde goederen zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens Warmte Electric uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook. De Klant is gedurende deze periode niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren. De Klant is verplicht om de door Warmte Electric geleverde zaken separaat te bewaren. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij verplicht om op het eerste verzoek daartoe mee te werken aan de teruggave van geleverde goederen aan Warmte Electric, op alle dagen en uren. De Klant verleent aan Warmte Electric en door haar ingeschakelde derden onherroepelijk het recht en toestemming de locaties waar de zaken zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Warmte Electric zal zich naar beste kunnen inspannen de orders en dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant vastgelegde afspraken. Alle diensten van Warmte Electric worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

5.2 Klant stemt ermee in dat Warmte Electric de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar personeel of zo nodig door derden. Indien ingeschakelde derden of toeleveranciers van Warmte Electric hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Klant willen beperken, bedingt Warmte Electric bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele leveringsvoorwaarden met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden. Een afschrift van deze voorwaarden liggen bij Warmte Electric ter inzage.

5.3 Klant is gehouden aan Warmte Electric steeds tijdig en kosteloos alle medewerking te verlenen en alle informatie en geschikte faciliteiten en (hulp)materialen in de gewenste vorm en op gewenste wijze te verstrekken, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot): een veilige en goed bereikbare installatieomgeving voorzien van alle benodigde infrastructuur en aansluit- en netwerkfaciliteiten alsmede alle overige gegevens en zaken, waarvan Warmte Electric aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Indien Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke informatie, kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Indien Klant niet tijdig of volledig aan deze verplichtingen voldoet, heeft Warmte Electric het recht de uitvoering van een overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door Warmte Electric zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

5.5 Ingeval medewerkers van Warmte Electric op locatie van Klant of een relatie van Klant werkzaamheden verrichten, dient Klant te zorgen voor een werkruimte en faciliteiten die voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van asbest, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Weersomstandigheden kunnen leiden tot vertraging van de werkzaamheden.

5.6 Klant draagt het risico en is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de beschikbaarheid en de toepassing van alle te gebruiken of te leveren materiaal en diensten en is verantwoordelijk voor juiste omgevingsfactoren zoals belastbaarheid van daken, de hellingshoek van daken, windvaste plaatsing, technische omgevingseisen voor omvormers en kabels e.d., alsmede voor de beveiligingsprocedures.

5.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen:

 

is in de prestatieverplichting van Warmte Electric niet begrepen: (1) het installeren, monteren of in bedrijfstellen van goederen of diensten, (2) het onderhoud, aanpassen of beheer van goederen of diensten (3) het berekenen van maximale belasting van daken en installatieomgevingen of ander bouwkundig advies, (4) verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers (5) het leveren van aanverwante benodigde goederen of diensten zoals bijvoorbeeld een internetverbinding, (6) werkzaamheden buiten Nederland;
zal Klant voor eigen rekening en risico zelf al het door Warmte Electric geleverde installeren en daarvoor en daarnaast al datgene doen wat nodig is om het geleverde werkzaam te doen zijn;
worden er door Warmte Electric geen cursussen, (technische) documentatie of gebruiksinstructies gegeven of verstrekt aan Klant;
bepaalt Warmte Electric op welke wijze zij uitvoering geeft aan een overeenkomst en de wijze van aflevering; Warmte Electric is niet gehouden aanwijzingen van Klant op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van Warmte Electric wijzigen of aanvullen.
worden leveringen en diensten verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden (van 9.00 uur tot 17.30 uur) van Warmte Electric;
draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor benodigde vergunningen of andere toestemming van derden.
5.8 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, of aan Klant geen subsidie of vergunning wordt verleend, is voor een Klant geen grond voor annulering of ontbinding van de overeenkomst.

5.9 Acceptatie van het geleverde mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten of afwijkingen die operationele of productieve ingebruikname van het geleverde redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van het geleverde.

5.10 Acceptatie of ingebruikneming van het geleverde door Klant heeft tot gevolg dat Warmte Electric ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake levering en terbeschikkingstelling van goederen of diensten en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Warmte Electric is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie.

Artikel 6. Levering en termijnen
6.1 Tenzij anders overeengekomen vindt levering steeds plaats op basis van Ex Works (EXW) vanaf het Warmte Electric magazijn. Transport van goederen en gegevens geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant. Deelleveringen kunnen separaat gefactureerd worden. De Klant zal de goederen op de door Warmte Electric aangegeven datum ophalen. Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichting tot afname van de geleverde goederen, dient zij de volledige kosten van opslag, (extra) vervoer en overige daaraan verbonden kosten aan Warmte Electric te vergoeden.

6.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of diensten en gegevens gaat op Klant over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant, de afnemer van Klant, een vervoerder of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

6.3 Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren vastgesteld en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen. Leveringstermijnen zijn altijd indicatief en niet bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Warmte Electric niet in verzuim. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn dient de Klant Warmte Electric schriftelijk in gebreke te stellen en Warmte Electric een nadere termijn te gunnen om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van drie maanden.

6.4 Warmte Electric is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Warmte Electric gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Klant haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt nakomt of wanneer partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van een overeenkomst zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn zal Warmte Electric in overleg treden met de Klant.

6.5 Indien er sprake is van overmacht wordt de leveringstijd stilzwijgend verlengd met de duur van overmacht. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid verstaan waardoor de nakoming van de verplichtingen van Warmte Electric onmogelijk wordt dan wel in redelijkheid niet van Warmte Electric kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) werkstakingen, bedrijfs- en communicatiestoornissen, hindernis bij de douane, transportmoeilijkheden en niet of niet tijdige levering door de leveranciers van Warmte Electric. Indien de overmacht tenminste 60 aaneengesloten dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor zoveel een partij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, of voor de uitvoering van de opdracht kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd om deze werkzaamheden en kosten separaat te factureren. Partijen kunnen in geval van overmacht geen schadevergoeding vorderen.

6.6 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Warmte Electric zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst
7.1 Zowel Warmte Electric als de Klant kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden:

– indien de andere partij surséance van betaling of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

– indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

Ingeval van faillissement van Klant vervalt het recht tot gebruik van aan Klant ter beschikking gestelde apparatuur of diensten van rechtswege.

7.2 Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Klant bewijst dat Warmte Electric ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Warmte Electric vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8. Service & Garantie
8.1 Warmte Electric geeft geen andere of verdergaande garantie op goederen en diensten dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten (‘fabrieksgarantie’) voor het betreffende goed of dienst.

8.2 Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert Warmte Electric dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan twaalf (12) maanden.

8.3 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden toleranties. Dit betekent dat Warmte Electric is gerechtigd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in opgegeven specificaties indien geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische uitvoering of die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Dergelijke afwijkingen of kleine fouten ontslaan de Klant nimmer van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.4 Indien de Klant aan Warmte Electric klachten kenbaar maakt over de geleverde goederen of diensten dan dient de Klant Warmte Electric of de toeleverancier met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zo klachten te onderzoeken. Klant dient daartoe een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming. Nader onderzoek zal op de minst bezwarende wijze worden verricht, waartoe de Klant Warmte Electric in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van goederen of gegevens. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de Klant in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

8.5 Warmte Electric of haar toeleverancier kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Warmte Electric of toeleverancier toe te rekenen oorzaken. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

8.6 Iedere garantieverplichting vervalt indien Klant wijzigingen in het geleverde aanbrengt of laat aanbrengen. Tevens leidt niet nakoming door Klant van een of meer verplichtingen uit enige met Warmte Electric gesloten overeenkomst tot opschorting van de garantieverplichtingen, zonder dat daartoe een nadere waarschuwing of aanmaning is vereist.

8.7 Herroeping en Retour. Retourzendingen dienen in ongebruikte en onbeschadigde staat te zijn en in originele verpakking te worden verzonden conform verzendinstructies van Warmte Electric. Klant draagt de kosten van de retourzending.

Klant heeft bij een koop op afstand het recht om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen te herroepen. De bedenktijd stopt 14 dagen nadat het product is geleverd of het contract voor een dienst is gesloten. Voor spoedreparaties en voor werkzaamheden die met toestemming van de Klant zijn verricht vóór afloop van de bedenktijd, geldt geen bedenktijd.

De meest eenvoudige manier om van het herroepingsrecht gebruik te maken, of producten te retourneren is door het retourformulier op de website van Warmte Electric in te vullen en dit samen met de artikelen te retourneren. Klant dient artikelen zonder onnodige vertragingen te retourneren en in ieder geval binnen 15 dagen vanaf de dag waarop zij Warmte Electric heeft geïnformeerd dat zij de overeenkomst wil herroepen.

8.8 De door Warmte Electric gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen, ook ten aanzien van mogelijk opbrengst of rendement, kunnen nimmer worden opgevat als een garantie.

8.9 Indien Warmte Electric of haar toeleverancier een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij hetzij het niet deugdelijk geleverde herleveren, hetzij herstellen, hetzij de Klant een korting op de koopprijs geven. In de eerste twee gevallen zal Klant indien mogelijk de ondeugdelijk bevonden goederen retourneren. Gebreken aan een deel van het geleverde geven Klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.10 Klant is verplicht terstond na levering deze grondig te inspecteren op gebreken en aantallen. De bevoegdheid van de Klant zich op een tekortkoming van Warmte Electric te beroepen, vervalt indien de Klant niet binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 8 dagen nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met gedetailleerde redenen omkleed bij Warmte Electric ter zake heeft geprotesteerd.

8.11 Ieder recht van reclame vervalt op het moment dat de Klant de zaken of een gedeelte ervan heeft bewerkt, veranderd of met andere zaken heeft vermengd.

8.12 Aan Klant komen geen andere rechten wegens gebreken toe dan welke in deze garantieregeling is beschreven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid & vrijwaring
9.1 Voor zover bij het toepasselijk recht dit niet dwingendrechtelijk is verboden, is iedere aansprakelijkheid van Warmte Electric uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Warmte Electric.

9.2 Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, geldt dat de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van Warmte Electric, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door Klant betaalde prijs (incl. BTW).

Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de wederpartij heeft moeten maken om de prestatie van Warmte Electric aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 10.000, = (tienduizend Euro).

9.3 Aansprakelijkheid van Warmte Electric voor schade aan goederen van Klant of voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of leveranciers van de Klant, verminking of verlies of openbaring van gegevens of documenten, is uitgesloten.

9.4 Indien schade is gedekt door een verzekering, is Warmte Electric niet gehouden deze schade te vergoeden.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de grond van aansprakelijkheid, deze schriftelijk aan Warmte Electric meldt en Warmte Electric aansprakelijk houdt. Aanspraken van de Klant jegens Warmte Electric tot schadevergoeding en overige bevoegdheden en vorderingen vervallen één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade of aanspraken direct of indirect voortvloeien.

9.6 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.7 Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van de bestuurders van Warmte Electric alsmede van haar werknemers en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de overeenkomst of enige opdracht van de Klant zijn ingeschakeld.

9.8 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Warmte Electric. De Klant vrijwaart Warmte Electric tegen vorderingen van overheidsinstanties en andere derden, die verband houden met door Warmte Electric ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden of gedane leveringen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Warmte Electric, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant zal de aangegeven gebruiksvoorwaarden, -beperkingen en -aanwijzingen, waaronder de licentievoorwaarden van toeleveranciers van Warmte Electric, steeds stipt naleven.

 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat Warmte Electric de rechthebbende is, totdat Klant het tegendeel bewijst. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, verpakking of andere materialen te (doen) verwijderen of te (laten) wijzigen.

Artikel 11. Persoonsgegevens en privacy
11.1 Wanneer een overeenkomst verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, zal Warmte Electric voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving op haar rust, zoals passende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11.2 Klant geeft hierbij opdracht en toestemming aan Warmte Electric om (persoons)gegevens te verwerken waar nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en gebruik van de diensten van Warmte Electric. Warmte Electric verwerkt deze gegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen, zoals:

 

Beoordelen en accepteren van (potentiële) Klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met of door een Klant en het afwikkelen van betalingsverkeer.
Verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages.
Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een Klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals voor de administratie en fiscale aangiftes.
11.3 Klant heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens conform de AVG. Stuur opmerkingen, vragen en verzoeken tot wijziging of verwijdering van gegevens aan info@u4158p123752.web0144.zxcs-klant.nl.

Warmte Electric B.V.
KVK 89476581
Anthonie Fokkerstraat 29 A
3772 MP Barneveld